Ansvarlig selskap?

Valg av selskapsform
25. april 2016
Aksjeselskap?
29. september 2016
Vis alle

Ansvarlig selskap?

I et ansvarlig selskap er det to eller flere eiere (deltakere). I et ansvarlig selskap har eierne et personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser, udelt ellerfor deler som til sammen utgjør selskapets samlede gjeld.

Det er to hovedformer av ansvarlige selskap:

ANS: I et ansvarlig selskap har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden. Det én deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre deltakerne.

DA: Den andre varianten er et selskap med delt ansvar hvor deltakerne samlet har et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men der hver deltaker bare kan belastes opptil sin eierandel. Kreditor kan for eksempel ikke kreve mer enn tretti prosent av gjelden dekket av den som har tatt på seg tretti prosent av ansvaret, selv om de andre deltakerne ikke kan gjøre opp for seg.

Ved stiftelse av et ANS eller DA plikter eierne eller deltakerne å opprette en skriftlig og datert selskapsavtale som alle skal undertegne. Selskapsavtalen må undertegnes og sendes til Foretaksregisteret når selskapet registreres. Det stilles noen minstekrav til innholdet og blant annet skal avtalen ha bestemmelser om selskapets formål og om verdien av deltakernes innskudd.

I et ansvarlig selskap spiller ikke selskapsinnskuddet så stor rolle for omverdenen som i et aksjeselskap. Årsaken er at dere om nødvendig må dekke gjelden med private midler uansett. Mange gode grunner taler for at selskapet bør sikre seg økonomisk ved å ha lagt til side tilstrekkelig kapital. Dette reduserer faren for at noen må betale med private midler. Dermed reduseres også mulighetene for konflikt eierne imellom.

Ansvarlig selskap lignes pr. deltaker. Hver deltaker i ANS-et blir en personlig skatteyter. Det vil si at din andel av netto overskudd (eller underskudd) fra selskapet behandles sammen med dine private inntekter og fradrag. Har du f.eks. 30 % eierandel vil du beskattes med 30 % av overskuddet, og du vil få 30 % av nettoformuen på din personlige selvangivelse.

Hvorfor velge ansvarlig selskap?
Denne organisasjonsformen passer for etablerere som sammen etablerer foretak med små investeringer og liten risiko.

Ved å starte en slik selskapsform sammen med noen, bør du kjenne dine kompanjonger og virkelig stole på dem. I tillegg bør dere opprette avtaler som sikrer alle deltakerne.

Bent Hansen Widnes
Bent Hansen Widnes
Bent Widnes Hansen er gründer av WiCan Gruppen. Han jobber i dag som forretningsrådgiver. Bent engasjerer seg i effektiv forretningsdrift ved hjelp av digitale verktøy. "Vi skal tilby digital effektivisering samtidig som vi gir god personlig service ".