Aksjeselskap?

Ansvarlig selskap?
29. september 2016
Mange nye bedrifter med ny webside i vinter!
15. mars 2017
Vis alle

Aksjeselskap?

I et aksjeselskap har du som eier eller aksjonær normalt ikke noe personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Eierne i selskapet har et begrenset ansvar, og du/dere har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen, dvs. det som er skutt inn i selskapet. Kreditorene kan bare henvende seg til selskapet med sine krav. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

Ønsker du å starte et aksjeselskap må du og de andre aksjonærene skyte inn en aksjekapital på minimum 30 000 kroner til sammen. Aksjekapitalen må betales inn på selskapets bankkonto når selskapet stiftes, og innskuddet skal attesteres av revisor eller bank/annen finansinstitusjon. I praksis må eier/eierne i små og nystartede aksjeselskap ofte kausjonere privat for lån som selskapet opptar. Dermed påtar du/de seg likevel et personlig gjeldsansvar.
Det er mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander i stedet for penger (tingsinnskudd). Da skal revisor attestere for innskuddet. Vanligvis vil det bli krevd taksering for å verdifastsette gjenstandene.

Når man skal stifte et aksjeselskap, må stifterne av selskapet opprette, datere og underskrive et stiftelsesdokument. Et aksjeselskap er stiftet når siste stifter har undertegnet stiftelsesdokumentet. Et aksjeselskap er registreringspliktig i Foretaksregisteret og skal meldes til Foretaksregisteret senest tre måneder etter at det er stiftet. Meldingen skal inneholde stiftelsesdokument og vedtekter, bekreftelse på innbetaling av aksjekapital (fra revisor eller bank/annen finansinstitusjon), ev. villighetserklæring fra revisor, samt revisorbekreftet åpningsbalanse og verdifastsettelse dersom aksjeinnskuddet gjøres med andre eiendeler enn penger (tingsinnskudd).

Det er i det hele tatt flere «formaliteter» ved et aksjeselskap enn ved de andre organisasjonsformene. Regnskapet skal f.eks. sendes hvert år til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Styret må holde jevnlige styremøter, føre protokoller, osv. Det må holdes generalforsamling (et møte hvor alle aksjonærene innkalles) minst en gang pr. år. På generalforsamlingen velges et styre, samt at regnskap, styrets årsberetning og ev. revisjonsberetning skal godkjennes.

Som aksjonær i aksjeselskap kan du ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte eller som lønn for arbeidsinnsats i selskapet. Det er strenge regler for hvor stort aksjeutbytte du kan ta ut.

Hvorfor velge aksjeselskap?
Denne organisasjonsformen passer der en eller flere vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko og/eller det forventes større investeringer.

Bent Hansen Widnes
Bent Hansen Widnes
Bent Widnes Hansen er gründer av WiCan Gruppen. Han jobber i dag som forretningsrådgiver. Bent engasjerer seg i effektiv forretningsdrift ved hjelp av digitale verktøy. "Vi skal tilby digital effektivisering samtidig som vi gir god personlig service ".