Generelle avtalevilkår 

Generelt om avtalen 

 Disse generelle avtalevilkårene gjelder for alle avtaler og forretningsforhold mellom kunder og Wican Gruppen, som består av selskapene Wican Data AS (org.nr.: 985 701 547), Wican ASP AS (org.nr.: 999 528 953) og Wican Marked (org.nr.: 985 684 510). Formålet med disse Vilkårene er å klargjøre rettigheter og plikter for alle parter i en avtale med ett eller flere av selskapene i Wican Gruppen. 

 

Avtalens vilkår regulerer kundens kjøp og utnyttelse av tjenester, system og utstyr levert av Wican Gruppen, heretter referert til som Avtale. I de tilfeller der det finnes egne avtaler som regulerer forholdet mellom Wican Gruppen og Kunden med hensyn på leveranse av de ulike tjenestene, vil disse generelle vilkår gjelde de forhold som ikke er spesifisert i de ulike avtalene. Disse generelle vilkår er således utfyllende.
 

Oppsigelse og oppsigelsestid 

Denne avtalen løper til den blir sagt opp av en av Partene; Kunden eller Wican Gruppen (Leverandøren). Oppsigelsen skal fremsettes overfor den annen Part skriftlig og det skal klart fremgå at det er en oppsigelse. Oppsigelsestiden, som fastsatt i avtalen, begynner å løpe fra den første dagen i påfølgende måned etter at oppsigelsen er mottatt av Parten, med mindre den andre Parten har begått vesentlige brudd på avtalen. 

Leverandørens ansvar og plikter 

Wican Gruppen har ansvaret for å levere de avtalte tjenestene i den form og innen den tidsrammen som er avtalt mellom Partene. Wican Gruppen plikter også å samarbeide med kunden for å sikre avtalt kvalitet.
 

Kundens ansvar og plikter 

Wican Gruppen sin leveranse krever et løpende og gjensidig samarbeid mellom Partene. Det er derfor viktig at Kunden opplyser om nødvendig informasjon som er relevant for oppdraget, samt er tilgjengelig for kommunikasjon.
 

For at leveransen av den tilbudte tjenesten skal bli korrekt må Kunden: 

 • Påse at internt personell som har en rolle knyttet til oppfølging av tjenesten, har fått den opplæring og har den kompetanse som er nødvendig.  
 • Ikke utføre oppgaver som etter avtalen skal utføres av Wican Gruppen. 
 • Opplyse om nødvendig informasjon som er relevant for oppdraget. 
 • Overholde avtalte frister. 
 • Gi nødvendige tilganger, fysisk og/eller elektronisk.  
 • Betale faktura ved forfall
   

Bruk av tredjepart 

Wican Gruppen skal varsles ved Kundens valg av tredjepart og kan motsette seg engasjementet dersom Wican Gruppen kan påvise at dette medfører vesentlig forretningsmessig ulempe for Wican Gruppen.  

Betaling 

For tjenester som omfattes av denne avtalen, skal kunden betale slikt vederlag som fremgår av avtalen. Vederlaget faktureres og forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. des 1976 nr. 100, om renter ved forsinket betaling.
 

Taushetsplikt og behandling av personalopplysninger 

Partene, og de som handler på partenes vegne, skal behandles som bedriftshemmelighet og bevare taushet om alle konfidensielle opplysninger og materiale, nå og fremover, også etter eventuelt avsluttet kundeforhold. Tilsvarende gjelder alt materiale som er merket konfidensielt, samt alle opplysninger om noens personlige forhold, opplysninger som kan skade en av partene, eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet. 

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med dette punkt, som gjelder også etter avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet om forhold som nevnt ovenfor også etter fratredelsen. 

Forvaltningslovens (10. februar 1967) taushetspliktbestemmelser kommer til anvendelse for Wican Gruppen ansatte som dessuten er forpliktet til å rette seg etter de sikkerhetsregler som til enhver tid gjelder for kundens personale. 

Wican Gruppen kan ikke behandle personopplysninger eller andre typer opplysninger de får tilgang til gjennom oppdrag fra kunden på annen måte enn det som er nødvendig for å utføre avtalte tjeneste.
 

Force Majeure 

Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, og gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjon varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. Hver av partene kan imidlertid si opp Avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde Avtalen. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

Partenes plikter ved eventuelt mislighold  

For at misligholdsbeføyelser skal kunne gjøres gjeldende, må det foreligge skriftlig reklamasjon. Reklamasjonen skal fremsendes elektronisk og angi klart at det foreligger et avtalebrudd og hvilken misligholdsbeføyelse som vil bli krevd. Reklamasjon må fremsendes uten ugrunnet opphold etter at Parten er blitt eller burde vært kjent med forholdene som påberopes. Misligholdsbeføyelsen må stå i et rimelig forhold til misligholdet. Er det påberopte mislighold at fremsatt faktura ikke er rettmessig, skal det reklameres innen fakturaens forfall.
 

Heving 

Partene har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold.  

Wican Gruppen anses vesentlig å ha misligholdt avtalen dersom: 

 • Utførelse av oppdraget avviker vesentlig fra de tjenester som er avtalt i avtalen; eller 
 • Wican Gruppen sin frist for levering ikke er overholdt, og det fortsatt ikke er levert innen 14 dager etter at varsel er mottatt fra Kunden, og fristovertredelsen ikke skyldes forhold på Kundens side. 

Kunden anses vesentlig å ha misligholdt avtalen dersom: 

 • Kunden ikke har betalt forfalt honorar med tillegg av renter innen 14 dager fra purring; 
 • Wican Gruppen ikke gis mulighet til å utføre sitt oppdrag på en forsvarlig måte, ved at Wican Gruppen ikke får nødvendig dokumentasjon, eller kommunikasjon mellom Partene svikter i form eller innhold. 
 • Wican Gruppen blir forsøkt pålagt å utføre oppdraget i strid med lover og regler. 

Heving av avtalen skal skje ved skriftlig erklæring kalt “hevingserklæring” e.l. Erklæringen skal gi en kortfattet beskrivelse av årsaken til hevingen og leveres elektronisk. Partenes plikter etter dette opphører umiddelbart etter at rettmessig hevingserklæring er sendt.  

For det tilfelle hvor avtalen er hevet på bakgrunn av vesentlig mislighold fra Kundens side, har Wican Gruppen likevel krav på vederlag i henhold til forpliktede utgifter av tredjepartsløsninger benyttet i oppdraget til disse er avsluttet.
 

Økonomiske konsekvenser av mislighold 

Som misligholdsbeføyelse kan Partene velge å avslutte leveransen i henhold til avtalen.  

 I tillegg eller alene, kan det etter forholdene kreves erstatning. Erstatningsbeløpet skal dekke Partens økonomiske tap, likevel slik at: 

 • Ved urettmessig terminering fra Kundes side belastes Kunden for avtalens kostnad inntil avtalen blir rettmessig terminert. 
 • Ved feil eller manglende leveranse fra Wican Gruppen dekkes ikke indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, tapt anseelse (goodwill), konsekvenstap eller andre følgetap som kunden måtte bli påført eller tap som skyldes tredjeparter, eller forhold utenfor Wican Gruppen kontroll. 
 • Erstatning for tap fra Wican Gruppen skal være begrenset til verdien av den utførte tjenesten. Når erstatningen skal utmåles, legges vanlig norsk erstatningsrettslig praksis til grunn. Ansvaret for hver av partene er likevel begrenset til et beløp som tilsvarer summen av avtalens samlede årlige vederlag uten merverdiavgift.  

Hver av Partene bærer således ansvar for egen bruk.  

Wican Gruppen har ikke ansvar for feil eller mangler ved systemet, kommunikasjon, datasikkerhet, manglende vedlikehold, sikkerhetskopi, rekonstruksjon eller andre forhold som ikke er forårsaket av Wican Gruppen. 

Partene skal få muligheten til å rette opp feilen eller mangelen innen rimelig tid.
 

Særlig om stansingsrett, tilbakeholdsrett og stenging av tilgang  

Ved Kundens mislighold kan Wican Gruppen stanse arbeidet og/eller utøve tilbakeholdsrett i dokument, materiale eller annet som Wican Gruppen har utarbeidet, inntil misligholdet opphører. Wican Gruppen skal varsle Kunden når Wican Gruppen stanser arbeidet, holder tilbake materiale eller stenger tilgangen til systemet.  

Dersom Kunden tas under insolvensbehandling, eller det på annen måte blir klart at Kundens evne til å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtale bortfaller, kan Wican Gruppen stanse arbeidet.  

Stenging innebærer at både Kundens data og Wican Gruppen materiale vil være utilgjengelig for Kunden. Data vil kunne bli utkopiert og overlevert Kunden mot forskuddsbetaling til Wican Gruppen.  

Wican Gruppen er ikke ansvarlig for eventuelle fristoversittelser, forsinkelsesgebyr mv. som påløper for Kunden som følge av at stansingsretten eller tilbakeholdsretten iverksettes.  

Tvist om avtalen 

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger. Fører ikke disse forhandlingene frem innen 90 dager, kan tvisten fremmes til avgjørelse ved domstolene. Tvister løses etter norsk rett med Wican Gruppen hjemsted som verneting.