Dette er den femte artikkelen i en serie av åtte og omhandler økonomi og budsjetter. I de kommende ukene vil vi presentere enda flere artikler med følgende temaer:

 

  1. Hvorfor lage en forretningsplan?
  2. Forretningsidé
  3. Forretningsmodell
  4. Marked og konkurrenter
  5. Økonomi og budsjetter
  6. Finansiering
  7. Fremdriftsplan
  8. Organisering og selskapsstruktur

Økonomisk planlegging er helt avgjørende når du utvikler en forretningsplan. I en oppstartfase skal det som regel en del varekjøp og investeringer til før penger fra kunder kommer inn på konto. Blir kontoen tom, vil det fort oppstå store utfordringer. Grundige og veloverveide budsjetter er avgjørende dersom du vil trenge samarbeidspartnere, investorer eller annen finansiell bistand.

Driftsbudsjett

Normalt vil driftsbudsjetter utarbeides på årsbasis, basert på tidligere resultater. I en oppstartsfase skal du i realiteten planlegge i detalj hvordan virksomheten skal utvikle seg – uten erfaringer å støtte deg til. Derfor er det svært viktig at driftsbudsjettet er veloverveid.

I det første driftsåret kan det være fornuftig å ha en kort tidshorisont, og for mange kan dette være for de første seks månedene. I budsjettet skal alle inntekter og kostnader settes opp, hvor det er viktig at kalkylen for inntekter er fornuftig og realistisk. Det å estimere salg kan være vanskelig å forutse, og det er på denne posten det er størst rom for å gjøre større eller mindre feilvurderinger.

Kostnadene er enklere å budsjettere da du i større grad har konkrete summer å forholde deg til. Du har i de fleste tilfellene opplysninger om hva som skal utbetales i lønn, husleie, telefonkostnader, forsikringer, m.m. Bruk tid på å sette opp et realistisk driftsbudsjett, og innstill deg på at det kan bli krevende å følge budsjettet.

Investeringsbudsjett

Et investeringsbudsjett skal gi deg en oversikt over hva du skal gjøre av investeringer i anleggsmidler, som for eksempel produksjonsutstyr, kontormaskiner og lignende. Et slikt budsjett er ikke mer komplisert enn at det viser en oversikt over nødvendige investeringer, prisen på anskaffelse og hvordan det skal finansieres. I tillegg bør budsjettet inneholde en oversikt over hvor mange år anleggsmiddelet skal avskrives.

Likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett er kort forklart en oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger for en fremtidig periode. Det skal fortelle deg hvor mye penger du har tilgjengelig for å betale de løpende forpliktelsene og utgiftene i den aktuelle perioden.

Betalingsevne er viktig, og fordelen med å føre et likviditetsbudsjett er at du får et godt innblikk over hva som vil komme inn på konto, og hva som går ut av banken. En god oversikt gjør at du vil være i forkant dersom det i perioder – for eksempel sommerferien – kan være mindre salg og dårligere likviditet.

Gir likviditetsbudsjettet opplysninger om en periode som kan være utfordrende, kan du eventuelt ta grep i forkant, og forhøre deg med banken om lån eller kassekreditt. Er det mindre behov for likviditet i en kort periode, kan en annen løsning for eksempel være å spørre leverandørene dine om en betalingsutsettelse.

Forhør deg med personer med bransjeerfaring

De fleste som setter opp prognoser og budsjetter for første gang, har lett for å være for positive og optimistiske. Forhør deg gjerne med fagpersoner med erfaring fra bransjen, som med et «kritisk» blikk på dine budsjettposter kan verifisere om dine antagelser er veloverveid og velbegrunnede.

Sammen med Wican Regnskap kan vi i Wican Rådgivning bistå med oppsett din bedrifts økonomi, eller med å vurdere om budsjettene du har satt opp er realistiske.