Dette er den siste artikkelen i en serie av åtte om handler om organisering og selskapsstruktur:

 1. Hvorfor lage en forretningsplan?
 2. Forretningsidé
 3. Forretningsmodell
 4. Marked og konkurrenter
 5. Økonomi og budsjetter
 6. Finansiering
 7. Fremdriftsplan
 8. Organisering og selskapsstruktur

Når forretningsplanen er på plass og fremdriftsplanen er lagt frem, er det viktig å avgjøre hvilken organisasjonsform selskapet skal ha. Valget du gjør vil få stor betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter, i tillegg til hvilken frihet du har til å disponere foretakets eiendeler.

Det finnes flere forskjellige selskapsformer, men det er hovedsakelig tre som blir brukt: aksjeselskap, ansvarlig selskap, og enkeltpersonsforetak.

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap er den vanligste og mest anerkjente selskapsformen. Det er flere grunner til dette, men den viktigste er at selskapet og din personlige økonomi holder seg til to forskjellige ting. Du som eier eller aksjonær har normalt ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

Eierne har generelt et begrenset ansvar i selskapet, og du eller dere har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen, det vil si kapitalen som er lagt inn i selskapet. Kreditorene kan bare henvende seg til selskapet med sine krav – ikke personene som eier selskapet. Derfor er det en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet.

Ønsker du å starte et aksjeselskap må du og de andre aksjonærene skyte inn en aksjekapital på minimum 30.000 kroner. Aksjekapitalen må betales inn på selskapets bankkonto når selskapet stiftes, men det er også mulig å dekke opp aksjekapitalen med gjenstander i stedet for penger. Dette er også kalt «tingsinnskudd».

Det er flere formaliteter ved et aksjeselskap enn ved de andre organisasjonsformene:

 • Regnskapet skal f.eks. sendes hvert år til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.
 • Styret bør normalt holde minimum fire styremøter i året, og protokollføre disse.
 • Det må holdes generalforsamling, et møte hvor alle aksjonærene innkalles, minst én gang per år. I dette møtet skal det velges et styre, samt at regnskap, styrets årsberetning og eventuell revisjonsberetning skal godkjennes.

Som aksjonær i et aksjeselskap kan du ta ut penger fra selskapet i form av aksjeutbytte eller som lønn for arbeidsinnsats i selskapet. Merk at det er strenge regler for hvor stort aksjeutbytte du kan ta ut.

Sykepenger og dagpenger
Som eier og ansatt i et aksjeselskap opparbeider du deg rett til å motta dagpenger hvis du skulle bli arbeidsledig på lik linje med andre arbeidstakere. Du har også krav på 100 % sykepenger fra første registrerte sykedag.

Pensjon og skatt
Som ansatt og eier beskattes du på samme måte og tjener opp pensjonspoeng av din lønn, på lik linje med andre arbeidstakere. Et overskudd i et aksjeselskap beskattes pr. i dag med 22%.

Hvorfor velge aksjeselskap?
Denne organisasjonsformen passer der én eller flere vil etablere et foretak med begrenset personlig ansvar og risiko.

Ansvarlig selskap (ANS og DA)

Et ansvarlig selskap kan være aktuelt å starte når to eller flere eiere skal starte en virksomhet med lav økonomisk risiko og få investeringer. Det er ingen krav til innskutt kapital, men selskapet drives med eiernes egen risiko og regning.

I et ansvarlig selskap (ANS) har eierne et ubegrenset og personlig ansvar for hele gjelden. Solidaransvar betyr at kreditorene kan kreve gjelden fra en av deltakerne, og deltakerne må deretter gjøre opp seg imellom. I et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA) har også eierne et ubegrenset ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin ansvarsandel som fremgår av selskapsavtalen. Denne kan, som i et aksjeselskap, være fra 0,1% til 99,9%.

Sykepenger og dagpenger
Som deltaker i et ansvarlig selskap betraktes du som selvstendig næringsdrivende og har dårligere sosiale rettigheter enn om du er arbeidstaker. Du vil som en selvstendig næringsdrivende ha rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 80% dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100% dekning fra første sykedag. Du har eventuelt mulighet til å tegne ulike forsikringer for å kunne bedre dine rettigheter til sykepenger. Du opparbeider deg heller ikke rett til dagpenger av det du tjener i et ansvarlig selskap.

Pensjon og skatt
Et ansvarlig selskap må levere skattemelding for næringsdrivende og du som person skattlegges for din andel av overskuddet til selskapet. Du opptjener pensjon basert på din andel av næringsinntekten i selskapet.

Hvorfor velge ANS eller DA?
Denne organisasjonsformen passer for de som skal gjøre små eller ingen investeringer, og hvor risikoen i selskapet er liten. Eierne bør kjenne hverandre godt, og ha god tro på at samarbeidet vil fungere godt.

Enkeltpersonforetak (ENK)

Enkeltpersonforetak er en organisasjonsform hvor du som person står ansvarlig for virksomheten. Som navnet sier er altså dette en organisasjonsform der én person er eier. Du har stor økonomisk frihet, men du er også fullt økonomisk ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser. Du og virksomheten er med andre ord personlig ansvarlig for næringsvirksomhetens gjeld, også med din private formue. Det er ingen krav om kapitalinnskudd.

Det er ikke noe problem å ha lønnsinntekt fra for eksempel en annen arbeidsgiver, og samtidig drive enkeltpersonforetak ved siden av. Det spesielle med enkeltpersonforetak er at nettooverskuddet er skattepliktig sammen med dine eventuelle andre inntekter. På en annen side vil et nettotap være fradragsberettiget (gitt at du har annen inntekt).

Selv om du ikke tar ut noe fra virksomheten til deg selv privat, skal du altså skatte av overskuddet i virksomheten (inntekter minus kostnader). Skattemessig lignes ditt enkeltpersonforetak sammen med deg personlig. Når du leverer inn selvangivelsen din, må du samtidig levere næringsoppgave som forteller om økonomien i foretaket ditt. Overskuddet av driften skal føres inn på din personlige selvangivelse.

Sykepenger og dagpenger
Som innehaver av enkeltpersonforetak har du dårligere sosiale rettigheter enn om du er arbeidstaker. Du vil ha rett til sykepenger fra 17. sykedag, og da med 80% dekning. Dette i motsetning til arbeidstakere som har 100% dekning fra første sykedag. Du har eventuelt mulighet til å tegne ulike forsikringer for å kunne bedre dine rettigheter til sykepenger. Du opparbeider deg heller ikke rett til dagpenger av det du tjener i et ansvarlig selskap.

Pensjon og skatt
Enkeltpersonforetak må levere skattemelding for næringsdrivende og du som person skattlegges for hele overskuddet til selskapet. Du opptjener pensjon basert på din næringsinntekt.

Hvorfor velge enkeltpersonsforetak?
Denne organisasjonsformen passer for de som skal gjøre små eller ingen investeringer i selskapet, og hvor risikoen i selskapet er liten. Valget om hvilken selskapsform som passer for deg, er særdeles viktig, og det er lurt å sette seg grundig inn i de ulike formene før man tar et valg. Er du fortsatt usikker på hvilken organisasjonsform som passer best i ditt tilfelle? Vi i Wican Rådgivning står klare som sparringspartner.